Na stronie publikowane są wolne lokale użytkowe do wynajęcia w drodze licytacji stawki czynszowej lub przetargu ofertowego. Ogłoszenie zawiera termin do złożenia kompletu dokumentów i datę rozstrzygnięcia licytacji lub przetargu.

Informacje dla oferentów:

Regulamin Prowadzenia licytacji i przetargu ofert na wynajem lokali użytkowych.

Regulamin – OR_118_2021 r.

Przystępujący do licytacji stawki czynszowej są zobowiązani:

– zapoznać się ze stanem technicznym lokalu w obecności upoważnionego pracownika Biura Obsługi Mieszkańców dla danego budynku (po wcześniejszym umówieniu terminu).

– złożyć oświadczenie dot. wynajmu lokalu użytkowego położonego w Chorzowie.

druk Oświadczenie OR_118_2021 r.

– wpłacić wadium w kwocie podanej w ogłoszeniu na konto depozytowe:

Konto depozytowe UM Chorzów dla wpłaty wadium do licytacji stawki czynszowej i przetargu ofertowego
Urząd Miasta Chorzów Miasto na Prawach Powiatu ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów
Nr rachunku: ING Bank Śląski 75 1050 1214 1000 0010 0000 3671 z dopiskiem wpłata wadium za lokal użytkowy przy ul……..
 Oświadczenie i potwierdzenie wpłaty wadium złożyć w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Chorzów lub wrzucić do urny znajdującej się w przedsionku urzędu. W celu złożenia dokumentów w pok. 120 I piętro w Wydziale Zasobów Komunalnych należy umówić się telefonicznie pod nr tel. 32 416 51 21.
 
Przystępujący do przetargu ofertowego są zobowiązani:

– zapoznać się ze stanem technicznym lokalu w obecności upoważnionego pracownika Biura Obsługi Mieszkańców dla danego budynku (po wcześniejszym umówieniu terminu).

– złożyć oświadczenie dot. wynajmu lokalu użytkowego położonego w Chorzowie.

druk Oświadczenie OR_118_2021 r.

 
– złożyć wypełniony i podpisany formularz ofertowy
druk formularz ofertowy OR_118_2021 r.

– wpłacić wadium w kwocie podanej w ogłoszeniu na konto depozytowe:

Konto depozytowe UM Chorzów dla wpłaty wadium do licytacji stawki czynszowej i przetargu ofertowego
Urząd Miasta Chorzów Miasto na Prawach Powiatu ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów
Nr rachunku: ING Bank Śląski 75 1050 1214 1000 0010 0000 3671 z dopiskiem wpłata wadium za lokal użytkowy przy ul……..
 
Formularz ofertowy, oświadczenie i potwierdzenie wpłaty wadium należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej adresem lokalu, którego oferta dotyczy w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Chorzów lub wrzucić do urny znajdującej się w przedsionku urzędu. W celu złożenia dokumentów w pok. 120 I piętro w Wydziale Zasobów Komunalnych nalezy umówić się telefonicznie pod nr tel. 32 416 51 21.
 
Aby złożyć wniosek o wynajem lokalu poza przetargiem należy:
– zapoznać się ze stanem technicznym lokalu w obecności upoważnionego pracownika Biura Obsługi Mieszkańców dla danego budynku (po wcześniejszym umówieniu terminu).
– złożyć wniosek o najem lokalu użytkowego poza przetargiem
druk najem poza przetargiem OR_118.2021 r.
 
Wniosek o najem lokalu użytkowego poza przetargiem na rzecz organizacji pozarządowej
druk organizacji pozarządowych OR_118_2021 r.
 
Potencjalni najemcy lokali w budynkach prywatnych oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których planowana jest sprzedaż alkoholu, winni uzyskać w pierwszej kolejności zgodę właściciela budynku lub wspólnoty mieszkaniowej na prowadzenie takiej działalności. Potencjalni najemcy lokali, w których planowana jest działalność rozrywkowa, hazardowa, zakładów wzajemnych, gier na automatach, wymagająca osobnych koncesji, powinni przed przystąpieniu do przetargu uzyskać zgodę Wydziału Zasobów Komunalnych na prowadzenie takiej działalności w lokalu.
UWAGA
Zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się w strefie centrum ( tj. ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Sobieskiego, ul. Rynek, ul. Faski oraz ul. Jagiellońska) uzależnione jest od zabezpieczenia realizacji zobowiązań finansowych wynikających z umowy najmu oraz obowiązku wydania Wynajmującemu opróżnionego lokalu po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy najmu poprzez złożenie przez najemcę oświadczenia w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji ( art. 777 § 1 pkt. 4 i 5 KPC) w ciągu 14 dni od zawarcia umowy najmu.
 
 

Po rozstrzygnięciu licytacji lub przetargu sporządzana jest umowa najmu

umowa wzór. OR_118.2021

umowa wzór zał.3

Wyniki przetargu i licytacji stawki czynszowej publikowane są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta

Szczegółowych informacji na temat wszelkich formalności związanych z wynajęciem wolnego lokalu użytkowego udzieli Wydział Zasobów Komunalnych Urzędu Miasta pokój nr 120, tel. (32) 416-5000 wew.  224 lub 695561274.

Informacje dla osób wykonujących remont w lokalu użytkowym pozyskanym z zasobów zarządzanych przez Gminę Chorzów:

Informacja dla osób wykonujących remont w LU

Konto depozytowe ZK PGM  dla wpłaty kaucji zabezpieczającej dla umowy najmu lokalu użytkowego.

Zakład Komunalny PGM 41-500 Chorzów,  ul. Bałtycka 8.

Nr Rachunku: 26 1050 1214 1000 0010 0000 0867

Godziny urzędowania BOM, poniedziałek, wtorek, środa 7:00 – 15:00   czwartek 7:00 – 17:00  piątek 7:00-13:00

 BOM „Chorzów Stary” ul. Kasprowicza 11 tel. 32 241-29-19
BOM „Chorzów II” ul. 3 Maja 28 tel. 32 241-25-75, 32 249-81-10
BOM „Śródmieście” ul. Styczyńskiego 2 tel. 32 241-17-74, 32 247-85-22
BOM „Różanka” ul. Chopina 11a tel. 32 241-29-13, 32 241-49-13
BOM „Ruch” ul. Zawiszy Czarnego 3 tel. 32 246-45-91, 32 246-16-04
BOM „Hajduki” ul. Jubileuszowa 8 tel. 32 246-64-67, 32 246-30-27