URZĄD MIASTA CHORZÓW

ogłasza przetarg ofert na najem wolnych lokali użytkowych stanowiących własność Miasta zarządzanych przez Zakład Komunalny „PGM” w Chorzowie pod nazwą „Lokal na kulturę”

Lokale będące przedmiotem przetargu ofert przeznaczone są do wynajęcia na prowadzenie działalności kulturalnej, artystycznej, twórczej, aktywizacyjnej oraz ekologicznej. Istnieje również możliwość prowadzenia w lokalu działalności uzupełniającej np. gastronomicznej. Głównym kryterium uczestnictwa w przetargu ofert jest przedstawienie ciekawej propozycji działalności kulturalnej, która korzystnie wpłynie na rozwój oferty kulturalnej dla mieszkańców Chorzowa oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku miasta.

I.Przedmiot najmu.

  1. Przedmiotem przetargu ofert są lokale użytkowe położone przy ul:

a) Wolności 60/U1,

b) Jagiellońskiej 3/U2,

c) Sobieskiego 10/U3.

2. Szczegółowy opis lokali użytkowych stanowi załącznik nr 1 do Ogłoszenia o przetargu ofert pn. „Lokal na kulturę”.

3. W celu zapoznania się ze stanem technicznym lokali należy kontaktować się z odpowiednim dla danego lokalu Biurem Obsługi Mieszkańców.

2.Warunki najmu.

1.Z uczestnikiem przetargu ofert, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie podpisana umowa najmu na czas nieoznaczony, z datą obowiązywania od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po rozstrzygnięciu przetargu. Na wniosek przyszłego najemcy termin ten może ulec zmianie.

2.Najemca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich zgód, pozwoleń wymaganych przepisami prawa na prowadzenie w najmowanym lokalu użytkowym działalności.

3.Oprócz należności czynszowych najemca ponosić będzie opłaty za media oraz podatek od nieruchomości, który będzie wnoszony bezpośrednio do organu podatkowego.

4.Najemca zobowiązany jest do prowadzenia działalności w lokalu co najmniej 6 dni w tygodniu.

II. Warunki uczestnictwa w przetargu ofert.

1.Warunkiem uczestnictwa w przetargu ofert jest złożenie oferty podpisanej przez osoby uprawnione, która powinna zawierać:

a) nazwę oferenta i jego siedzibę oraz nr NIP, a w przypadku gdy oferentem jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej – imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz oświadczenie, że po wygranym przetargu przedłoży dokument rejestracyjny działalności gospodarczej w terminie do 14 dni od jego rozstrzygnięcia pod rygorem utraty wadium i odstąpienia od zawarcia umowy najmu. W przypadku działania przez pełnomocnika – stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego lub pisemne;

b) dane kontaktowe oferenta: adres do korespondencji, numer telefonu,

c) adres i powierzchnię lokalu, którego oferta dotyczy,

d) oferowaną stawkę czynszu netto za 1 m2 powierzchni lokalu miesięcznie (nie może być niższa niż stawka minimalna podana w załączniku nr 1do ogłoszenia),

e) opis planowanej do uruchomienia w lokalu działalności kulturalnej wraz z uzasadnieniem, jak te działania wpłyną na rozwój oferty kulturalnej miasta,

f) opis działalności uzupełniającej (jeśli będzie prowadzona w lokalu),

g) wstępną koncepcję zagospodarowania lokalu, opis prac remontowych i adaptacyjnych, szacunkowy koszt ich wykonania oraz czasookres realizacji robót w lokalu,

h) określenie kwalifikacji zawodowych oferenta (przedstawienie dorobku artystycznego i twórczego). Prosimy o dołączenie dokumentów oraz materiałów, które potwierdzają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie prowadzenia działalności o charakterze kulturalnym,

i) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu ofert oraz warunkami wynajmu lokalu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

j) oświadczenie, że oferent zapoznał się z regulaminem organizowania i przeprowadzania przetargu ofert na najem lokali użytkowych pod nazwą „Lokal na kulturę” stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.147.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 25 czerwca 2019 roku,

k) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym lokalu i możliwością jego adaptacji na planowaną do uruchomienia działalność,

l) oświadczenie o braku zaległych zobowiązań wobec ZK PGM w Chorzowie oraz miasta Chorzów z tytułu m.in. dzierżawy, najmu, podatku,

m) oświadczenie, że wobec oferenta nie toczy się żadne postępowanie egzekucyjne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,

n)kserokopię dowodu wpłaty wadium lub oryginał polecenia przelewu w wysokości 500 złotych (słownie: pięćset złotych) na każdy lokal, którego oferta dotyczy.

2.Wadium w wysokości 500 złotych (słownie: pięćset złotych), na każdy lokal, którego oferta dotyczy należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Miasta Chorzów ul. Rynek 1 lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Chorzów nr 75 1050 1214 1000 0010 0000 3671 w terminie do 6.03.2020 r.

 3. Oferent przystępujący do przetargu ofert zobowiązany jest do złożenia oferty w zaklejonej kopercie z adnotacją „Przetarg ofert na lokal przy……………………… pn. „Lokal na kulturę” w Urzędzie Miasta Chorzów w Wydziale Zasobów Komunalnych (I piętro, pok. 120) w terminie do dnia 6.03.2020 r. W tym dniu Urząd Miasta jest czynny w godzinach od 7.30 do 13.00. W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje data wpływu do urzędu.

 4. Lokale użytkowe będące przedmiotem przetargu ofert udostępnione są do oglądania przez właściwe Biura Obsługi Mieszkańców do dnia 6.03.2020 r. w godzinach ich pracy, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

 5. Istotne warunki przetargu ofert:

a) oferent, który wygra przetarg i uchyli się od zawarcia umowy nie może ponownie przystąpić do przetargu na ten sam lokal użytkowy,

b) wadium oferenta, który wygra przetarg ofert zalicza się na poczet kaucji gwarancyjnej oraz przyszłego czynszu,

c) wadium uczestnika, którego oferta nie została przyjęta zwracane jest bezzwłocznie,

d) wadium przepada, jeśli oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia wyników i powiadomienia go o wygranym przetargu,

e) po zakończeniu przetargu niedopuszczalna jest zmiana oferenta,

f) oferent, który wygrał przetarg jest zobowiązany przed podpisaniem umowy najmu do wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości dwukrotności miesięcznego czynszu brutto,

g) Najemca przed rozpoczęciem prac remontowo-adaptacyjnych w lokalu zobowiązany jest do poinformowania pisemnie zarządcę budynku o planowanym zakresie prac remontowo-adaptacyjnych,

h) Najemca, który dokonywać będzie adaptacji lokalu zobowiązany jest uzyskać wszystkie prawem wymagane pozwolenia i zgody niezbędne do wykonania określonych powyżej robót budowlanych, w szczególności w lokalu usytuowanym w budynku wpisanym do rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków,

i) dla lokalu znajdującego się pod zarządem wspólnoty mieszkaniowej, w przypadku m.in. robót budowlanych ingerujących w część wspólną, niezbędna jest zgoda wspólnoty, o która występuje Najemca,

j) z przyszłym Najemcą, który dokonywać będzie adaptacji lokalu przed uruchomieniem planowanej działalności zawarta zostanie umowa najmu umożliwiająca jej wykonanie. Lokal oddawany będzie do adaptacji na czas określony. W okresie adaptacji Najemca opłacać będzie czynsz w wysokości netto 1 zł/m2 oraz opłaty za media. Po spisaniu protokołu odbioru technicznego robót adaptacyjnych Najemca będzie opłacał czynsz umowny,

k) nakłady poniesione przez Najemcę na adaptację lokalu nie podlegają rozliczeniu z Wynajmującym po zakończeniu stosunku najmu,

l) sprzedaż napojów alkoholowych w wynajętym lokalu użytkowym wymaga uzyskania stosownego zezwolenia,

m) Najemca zobowiązany będzie do przekazywania informacji na temat bieżących wydarzeń kulturalnych podejmowanych w lokalu do Wydziału Promocji i Aktywizacji Społecznej Urzędu Miasta Chorzów,

n) prowadzenie działalności niezgodnej z zawartą umową najmu skutkuje rozwiązaniem umowy najmu z winy Najemcy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

6. Dopuszcza się złożenie jednej oferty na kilka lokali, ze wskazaniem kolejności w jakiej oferent jest zainteresowany poszczególnymi lokalami.

7. Szczegółowych informacji na temat przetargu ofert udziela Wydział Zasobów Komunalnych Urzędu Miasta Chorzów ul. Rynek 1, I piętro, pok. 123, tel. 32 416 50 00 wew. 224

8. Ogłoszenie o przetargu ofert wraz z wykazem lokali oraz prezentacją, formularzem ofertowym, projektem postanowień ogólnych umowy najmu lokalu użytkowego dostępne są na stronie internetowej lokale.chorzow.eu i www.bip.chorzow.eu /zakładka Wydziały, Biura, Stanowiska Samodzielne/Wydział Zasobów Komunalnych/lokale użytkowe oraz na tablicy ogłoszeń w Wydziale Zasobów Komunalnych Urzędu Miasta Chorzów.

9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9.03.2020 r. o godz. 9.00 w pok. 122 (w przypadku obecności większej liczby oferentów możliwa jest zmiana miejsca otwarcia ofert).

10. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

11. Oferenci, którzy nie wygrali przetargu ofert otrzymują zwrot kwoty wpłaconego wadium gotówką w kasie Urzędu Miasta Chorzów lub przelewem na wskazany przez oferenta rachunek bankowy.

III. Komisja przetargowa

  1. Oceny złożonych ofert dokonuje komisja przetargowa w oparciu o kryteria przetargowe.
  2. Komisja przetargowa po dokonaniu analizy złożonych ofert przekaże informację o wyniku przetargu uczestnikom przetargu.

IV. Kryteria oceny ofert w przetargu ofert

1. Komisja dokonując oceny ofert bierze pod uwagę przede wszystkim ciekawą i wartościową propozycję działalności kulturalnej.

Do pozostałych czynników mających wpływa na ocenę oferty zaliczamy:

a) kwalifikacje i doświadczenie oferenta w zakresie prowadzenia działalności o charakterze kulturalnym,

b) wstępną koncepcję zagospodarowania lokalu oraz czasookres realizacji robót w lokalu,

c) kwotę zaoferowanej stawki czynszowej za 1 m 2 powierzchni lokalu użytkowego.

V. Rozstrzygnięcie przetargu ofert

  1. III Zastępca Prezydenta Miasta Chorzów zatwierdza wybór najkorzystniejszej oferty.
  2. Informacja o wyniku przetargu zostanie przekazana uczestnikom przetargu ofert.
  3. Prezydent Miasta Chorzów zastrzega sobie prawo do wycofania lokalu wystawionego do przetargu oraz unieważnienia przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista lokali użytkowych – zał. nr 1 do ogłoszenia

Formularz ofertowy – zał. nr 2 do ogłoszenia

Klauzula informacyjna – zał. nr 1 do formularza ofertowego

Postanowienia ogólne umowy najmu – zał. nr 3 do ogłoszenia

Prezentacja lokali użytkowych