Wydział Zasobów Komunalnych informuje:

Potencjalni najemcy lokali w budynkach prywatnych oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których planowana jest sprzedaż alkoholu, winni uzyskać w pierwszej kolejności zgodę właściciela budynku lub wspólnoty mieszkaniowej na prowadzenie takiej działalności. Potencjalni najemcy lokali, w których planowana jest działalność rozrywkowa, hazardowa, zakładów wzajemnych, gier na automatach, wymagająca koncesji, powinni przed przystąpieniu do przetargu uzyskać zgodę Wydziału Zasobów Komunalnych na prowadzenie takiej działalności w lokalu. Prace remontowo-modernizacyjne związane z instalacjami gazowymi, elektrycznymi, wentylacyjnymi, ogrzewania, itp. mają być ustalone i prowadzone pod nadzorem zarządcy budynku. Na terenie województwa śląskiego obowiązuje uchwała antysmogowa, która określa typy instalacji grzewczej dopuszczone do stosowania. Zawarcie umowy najmu ze zwycięzcą przetargu nastąpi na czas nieokreślony z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Przetarg prowadzony będzie w oparciu o Regulamin prowadzenia licytacji i przetargu ofert na wynajem lokali użytkowych, będący załącznikiem do Zarządzenia Nr OR.118.2021 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 18 maja 2021 roku.

Zgodnie z § 6 uchwały Nr LXXIV/1163/2024 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 lutego 2024 r. zwalnia się z podatku od nieruchomości lokale użytkowe stanowiące własność miasta Chorzów lub Skarbu Państwa, niewynajęte przez ostatnie sześć kolejnych miesięcy przed datą podpisania umowy najmu. Szczegółowych informacji udziela Wydział Podatków i Opłat Lokalnych.

Przystępujący do przetargu są zobowiązani zapoznać się ze stanem technicznym lokalu, w obecności upoważnionego pracownika Biura Obsługi Mieszkańców dla danego budynku, (po wcześniejszym umówieniu terminu) godziny urzędowania BOM: poniedziałek, wtorek  7:00 – 15:00;  czwartek  7:00 – 17:00,  piątek  7:00 – 13:00. UWAGA! W środy Biura obsługi Mieszkańców są zamknięte dla obsługi klienta!

Aby przystąpić do przetargu na lokal użytkowy ogłoszony na liście należy złożyć zamkniętą kopertę opisaną adresem lokalu zawierającą:

  • Wniosek o najem lokalu użytkowego poza przetargiem, stanowiący załącznik nr IX Regulaminu prowadzenia licytacji stawki czynszowej, przetargu ofertowego na wynajem lokali użytkowych, postępowania w przypadku wynajmu lokalu poza przetargiem, postępowania w przypadku wynajmu lokalu na preferencyjnych warunkach na rzecz organizacji pozarządowych oraz przeprowadzania przetargu ofert na szczególnych warunkach.

 

Wymienione dokumenty w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem lub nazwą podmiotu składającego ofertę z adnotacją „Wniosek o najem lokalu użytkowego poza przetargiem przy ul……..-NIE OTWIERAĆ” należy złożyć w pokoju nr 2 znajdującym się na parterze budynku Urzędu Miasta Chorzów lub w pok. 120 I piętro w Wydziale Zasobów Komunalnych.

Złożenie pierwszego wniosku rozpoczyna bieg 7 dniowego okresu w ciągu, którego przyjmowane są inne wnioski na ten sam lokal użytkowy. Informacja o terminie końcowym zamieszczona będzie na stronie www.bip.chorzow.eu

Szczegółowych informacji na temat wszelkich formalności związanych z wynajęciem lokalu użytkowego udziela telefonicznie Wydział Zasobów Komunalnych Urzędu Miasta pod nr tel. 32-416-5000 wew. 5315 lub 695561274 dodatkowe informacje są dostępne na stronie www.lokale.chorzow.eu  i  www.bip.chorzow.eu /zakładka Wydziały, Biura, Stanowiska Samodzielne/ Wydział Zasobów Komunalnych / lokale użytkowe /.

Prezydent Miasta Chorzów zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

UWAGA!!!

Zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się w strefie centrum (tj. ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Sobieskiego, ul. Rynek, ul. Faski oraz ul. Jagiellońska) uzależnione jest od zabezpieczenia realizacji zobowiązań finansowych wynikających z umowy najmu oraz obowiązku wydania Wynajmującemu opróżnionego lokalu po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy najmu poprzez złożenie przez najemcę oświadczenia w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (art. 777 § 1 pkt 4 i 5 KPC) w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy najmu (pod rygorem odmowy wydania lokalu).

Lokal przy ul. Wolności 29/U2 przeznaczony jest do wynajęcia na prowadzenie działalności gastronomicznej.

Okres zwolnienia z czynszu będzie udzielany po wykonaniu prac remontowych przez najemcę wskazanych w protokole przekazania lokalu przez odpowiednie Biuro Obsługi Mieszkańców.

Wyniki przetargu zostaną opublikowane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta.

UWAGA!!!

Lokal przy ul. Cmentarnej 3/u1 przeznaczony jest do wynajęcia tylko na cele gospodarcze.

 

 

2023- wykaz lokali użytkowych do wynajęcia poza przetargiem  najem_poza_przetargiem_ogloszenie_1.2024