Wydział Zasobów Komunalnych ogłasza:

                                                                               licytację stawki czynszowej na najem pomieszczenia strychowego przy ul. Słonecznej 20

 

UWAGA!!!

Do licytacji mogą przystąpić tylko najemcy lokali mieszkalnych przy ul. Słonecznej 20!

 

Przystępujący do licytacji są zobowiązani zapoznać się ze stanem technicznym pomieszczenia strychowego, w obecności upoważnionego pracownika Biura Obsługi Mieszkańców dla danego budynku, (po wcześniejszym umówieniu terminu) godziny urzędowania BOM: poniedziałek, wtorek, środa  7:00 – 15:00;  czwartek  7:00 – 17:00,  piątek  7:00 – 13:00.

 

Aby przystąpić do licytacji na pomieszczenie strychowe należy złożyć następujące dokumenty:

oświadczenie dot. wynajmu pomieszczenia strcyhowego położonego w Chorzowie (część VII Regulaminu prowadzenia licytacji i przetargu ofert na wynajem lokali użytkowych. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr. OR.118.2021 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 18 maja 2021 roku)

potwierdzenie wpłaty wadium w kwocie podanej w ogłoszeniu przelewem na konto depozytowe: Urząd Miasta Chorzów. Miasto Na Prawach Powiatu, ul. Rynek 1,   41-500 Chorzów, ING Bank Śląski S.A. Nr Rachunku: 75 1050 1214 1000 0010 0000 3671 z dopiskiem wpłata wadium za pomieszczenie strychowe przy ul. Słonecznej 20

umowę najmu lokalu mieszkalnego przy ul. Słonecznej 20

 

Wymienione dokumenty należy złożyć w pokoju nr 120 mieszącym się na pierwszym piętrze budynku Urzędu Miasta do 24.03.2023 r.

W przypadku składania ww. dokumentów w kopercie prosimy o umieszczenie adnotacji „Licytacja stawki czynszowej na pomieszczenie strychowe przy ul. Słonecznej 20 ” imię i nazwisko osoby przystępującej do licytacji stawki czynszowej.

Osoba przystępująca do licytacji winna okazać dowód osobisty. W przypadku reprezentowania innej osoby, należy okazać (aktualne, datowane najwyżej trzy miesiące wstecz, licząc od daty licytacji) notarialne pełnomocnictwo dla dokonania tego typu czynności i dowód osobisty.

Szczegółowych informacji na temat wszelkich formalności związanych z wynajęciem garażu udziela telefonicznie Wydział Zasobów Komunalnych Urzędu Miasta pod nr tel. 32-416-5000 wew. 5315 lub 695561274 dodatkowe informacje są dostępne na stronie www.lokale.chorzow.eu  i  www.bip.chorzow.eu /zakładka Wydziały, Biura, Stanowiska Samodzielne/ Wydział Zasobów Komunalnych / lokale użytkowe /.

 

Licytacja odbędzie się w dniu 30.03.2023 r. o godzinie 1000

na Małej Sali Posiedzeń Urzędu Miasta Chorzów

 

Prezydent Miasta Chorzów zastrzega sobie prawo odstąpienia od licytacji bez podania przyczyny.

 

Wyniki licytacji zostaną opublikowane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta.

 licytacja stawki czynszowej – Słoneczna 20pomieszczenie strychowe- Słoneczna 20