Wydział Zasobów Komunalnych informuje:

 

Przystępujący do przetargu są zobowiązani zapoznać się ze stanem technicznym lokalu oraz zakresem podstawowych prac remontowych do wykonania, w obecności upoważnionego pracownika Biura Obsługi Mieszkańców dla danego budynku, (po wcześniejszym umówieniu terminu) godziny urzędowania BOM: poniedziałek, wtorek 7:00 – 15:00;  czwartek  7:00 – 17:00,  piątek  7:00 – 13:00.

UWAGA! W środy Biura Obsługi Mieszkańców są zamknięte dla obsługi klienta!

Aby przystąpić do przetargu na lokal użytkowy ogłoszony na liście należy złożyć zamkniętą kopertę opisaną adresem lokalu zawierającą:

oświadczenie dot. wynajmu lokalu użytkowego położonego w Chorzowie (część VII Regulaminu prowadzenia licytacji i przetargu ofert na wynajem lokali użytkowych. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr. OR.118.2021 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 18 maja 2021 roku)

potwierdzenie wpłaty wadium w kwocie podanej w ogłoszeniu przelewem na konto depozytowe: Urząd Miasta Chorzów. Miasto Na Prawach Powiatu, ul. Rynek 1,41-500 Chorzów, ING Bank Śląski S.A. Nr Rachunku: 75 1050 1214 1000 0010 0000 3671 z dopiskiem wpłata wadium za lokal użytkowy przy ul…….

formularz ofertowy, który zawiera: oferowaną stawkę czynszu za 1m² (nie może być mniejsza niż podana w ogłoszeniu) oraz proponowaną ilość miesięcy zwolnienia z czynszu (nie może być większa niż podana w ogłoszeniu). Przetarg wygra podmiot, który złoży najkorzystniejszą ofertę w zakresie stawki czynszu za 1m² i ilości miesięcy zwolnienia z czynszu.

Wymienione dokumenty w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem lub nazwą podmiotu przystępującego do przetargu z adnotacją „Przetarg ofertowy na lokal użytkowy przy ul. ………… – NIE OTWIERAĆ” należy złożyć w pokoju nr 2 mieszczącym się na parterze budynku Urzędu Miasta lub w pokoju nr 120 na I piętrze do 29.02.2024 r .

Szczegółowych informacji na temat wszelkich formalności związanych z wynajęciem lokalu użytkowego udziela telefonicznie Wydział Zasobów Komunalnych Urzędu Miasta pod nr tel. 32-416-5000 wew. 5315 lub 695561274 dodatkowe informacje są dostępne na stronie www.lokale.chorzow.eu  i  www.bip.chorzow.eu /zakładka Wydziały, Biura, Stanowiska Samodzielne/ Wydział Zasobów Komunalnych / lokale użytkowe /.

Rozstrzygnięcie przetargu ofertowego odbędzie się w dniu 06.03.2024 r. o godzinie 1000

na Dużej Sali Posiedzeń Urzędu Miasta Chorzów

Potencjalni najemcy lokali w budynkach prywatnych oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których planowana jest sprzedaż alkoholu, winni uzyskać w pierwszej kolejności zgodę właściciela budynku lub wspólnoty mieszkaniowej na prowadzenie takiej działalności. Potencjalni najemcy lokali, w których planowana jest działalność rozrywkowa, hazardowa, zakładów wzajemnych, gier na automatach, wymagająca koncesji, powinni przed przystąpieniu do przetargu uzyskać zgodę Wydziału Zasobów Komunalnych na prowadzenie takiej działalności w lokalu. Prace remontowo-modernizacyjne związane z instalacjami gazowymi, elektrycznymi, wentylacyjnymi, ogrzewania, itp. mają być ustalone i prowadzone pod nadzorem zarządcy budynku. Na terenie województwa śląskiego obowiązuje uchwała antysmogowa, która określa typy instalacji grzewczej dopuszczone do stosowania. Zawarcie umowy najmu ze zwycięzcą przetargu nastąpi na czas nieokreślony z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Przetarg prowadzony będzie w oparciu o Regulamin prowadzenia licytacji i przetargu ofert na wynajem lokali użytkowych, będący załącznikiem do Zarządzenia Nr OR.118.2021 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 18 maja 2021 roku.

 

Prezydent Miasta Chorzów zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

UWAGA!!!

Zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się w strefie centrum ( tj. ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Sobieskiego, ul. Rynek, ul. Faski oraz ul. Jagiellońska)  uzależnione jest od zabezpieczenia realizacji zobowiązań finansowych wynikających z umowy najmu oraz obowiązku wydania Wynajmującemu opróżnionego lokalu po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy najmu poprzez złożenie przez najemcę oświadczenie w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (art. 777§1 pkt.4 i 5 KPC) w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy najmu ( pod rygorem odmowy wydania lokalu).

Okres zwolnienia z czynszu będzie udzielany po wykonaniu prac remontowych przez najemcę wskazanych w protokole przekazania lokalu przez odpowiednie Biuro Obsługi Mieszkańców. 

Wyniki przetargu zostaną opublikowane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta.

 

lista lokali użytkowych do przetargu ofertowego lista lokali użytkowych –przetarg_ofertowy_ogloszenie_3.2024

druki do pobrania: oswiadczenie_lokale_uzytkowe

formularz_ofertowy_lokale_uzytkowe

wzór umowy najmu: wzrór umowy najmu – przetarg ofertowy