Lokale użytkowe. Licytacja stawki czynszowej ogłoszenie nr 1/2023

Wydział Zasobów Komunalnych informuje:

 

Przystępujący do licytacji są zobowiązani zapoznać się ze stanem technicznym lokalu, w obecności upoważnionego pracownika Biura Obsługi Mieszkańców dla danego budynku, (po wcześniejszym umówieniu terminu) godziny urzędowania BOM: poniedziałek, wtorek, środa  7:00 – 15:00;  czwartek  7:00 – 17:00,  piątek  7:00 – 13:00.

Aby przystąpić do licytacji na lokal użytkowy ogłoszony na liście należy złożyć następujące dokumenty:

oświadczenie dot. wynajmu lokalu użytkowego położonego w Chorzowie (część VII Regulaminu prowadzenia licytacji i przetargu ofert na wynajem lokali użytkowych. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr. OR.118.2021 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 18 maja 2021 roku)

potwierdzenie wpłaty wadium w kwocie podanej w ogłoszeniu przelewem na konto depozytowe: Urząd Miasta Chorzów. Miasto Na Prawach Powiatu, ul. Rynek 1,  41-500 Chorzów, ING Bank Śląski S.A. Nr Rachunku: 75 1050 1214 1000 0010 0000 3671 z dopiskiem wpłata wadium za lokal użytkowy przy ul……..

Wymienione dokumenty należy złożyć w pokoju nr 2 mieszącym się na parterze budynku Urzędu Miasta lub w pokoju 120 na I piętrze do 31.01.2023 r.

W przypadku składania ww. dokumentów w kopercie prosimy o umieszczenie adnotacji „Licytacja stawki czynszowej na lokal użytkowy przy ul. ……..” imię i nazwisko lub nazwa podmiotu przystępującego do licytacji stawki czynszowej.

Osoba przystępująca do licytacji winna okazać dowód osobisty. W przypadku reprezentowania innej osoby, należy okazać (aktualne, datowane najwyżej trzy miesiące wstecz, licząc od daty licytacji) notarialne pełnomocnictwo dla dokonania tego typu czynności i dowód osobisty.

Szczegółowych informacji na temat wszelkich formalności związanych z wynajęciem lokalu użytkowego udziela telefonicznie Wydział Zasobów Komunalnych Urzędu Miasta pod nr tel. 32-416-5000 wew. 5315 lub 695561274 dodatkowe informacje są dostępne na stronie www.lokale.chorzow.eu  i  www.bip.chorzow.eu /zakładka Wydziały, Biura, Stanowiska Samodzielne/ Wydział Zasobów Komunalnych / lokale użytkowe /.

 

Licytacja odbędzie się w dniu 08.02.2023 r. o godzinie 900

na Małej Sali Posiedzeń Urzędu Miasta Chorzów

 

Potencjalni najemcy lokali w budynkach prywatnych oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których planowana jest sprzedaż alkoholu, winni uzyskać w pierwszej kolejności zgodę właściciela budynku lub wspólnoty mieszkaniowej na prowadzenie takiej działalności. Potencjalni najemcy lokali, w których planowana jest działalność rozrywkowa, hazardowa, zakładów wzajemnych, gier na automatach, wymagająca koncesji, powinni przed przystąpieniu do licytacji uzyskać zgodę Wydziału Zasobów Komunalnych na prowadzenie takiej działalności w lokalu. Prace remontowo-modernizacyjne związane z instalacjami gazowymi, elektrycznymi, wentylacyjnymi, ogrzewania, itp. mają być ustalone i prowadzone pod nadzorem zarządcy budynku. Na terenie województwa śląskiego obowiązuje uchwała antysmogowa, która określa typy instalacji grzewczej dopuszczone do stosowania. Zawarcie umowy najmu ze zwycięzcą licytacji nastąpi na czas nieokreślony z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Licytacja prowadzona będzie w oparciu o Regulamin prowadzenia licytacji i przetargu ofert na wynajem lokali użytkowych, będący załącznikiem do Zarządzenia Nr OR.118.2021 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 18 maja 2021 roku.

Zgodnie z § 6 uchwały Nr XXIX/484/2020 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 listopada 2020 r. zwalnia się z podatku od nieruchomości lokale użytkowe stanowiące własność miasta Chorzów lub Skarbu Państwa, niewynajęte przez ostatnie sześć kolejnych miesięcy przed datą podpisania umowy najmu. Szczegółowych informacji udziela Wydział Podatków i Opłat Lokalnych.

Prezydent Miasta Chorzów zastrzega sobie prawo odstąpienia od licytacji bez podania przyczyny.

UWAGA!!!

Zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się w strefie centrum ( tj. ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Sobieskiego, ul. Rynek, ul. Faski oraz                      ul. Jagiellońska)  uzależnione jest od zabezpieczenia realizacji zobowiązań finansowych wynikających z umowy najmu oraz obowiązku wydania Wynajmującemu opróżnionego lokalu po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy najmu poprzez złożenie przez najemcę oświadczenie w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (art. 777§1 pkt.4 i 5 KPC) w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy najmu ( pod rygorem odmowy wydania lokalu).

Lokal przy ul. Powstańców 1/u1 przeznaczony jest do wynajęcia na prowadzenie działalności gastronomicznej.

W przypadku wynajęcia garażu przy ul. Kalidego 45/G2 Najemca oprócz czynszu zobowiązany jest do ponoszenia kosztów należności za energię elektryczną w formie zaliczki.

Wyniki licytacji zostaną opublikowane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta.

lista lokali do licytacji stawki czynszowej

lista lokali użytkowych do licytacji stawki czynszowej 1/2023

lista lokali uzytkowych do licytacji stawki czynszowej 1_2023