Ogłoszenie o lokalach użytkowych do licytacji stawki czynszowej nr 2/2020

Informacje dla oferentów.

Licytacja odbędzie się w dniu  12.03.2020 r. o godzinie 9 00  w pokoju 122 Urzędu Miasta Chorzów.

pobierz listę lokaliOgłoszenie nr 2_2020 – licytacja stawki czynszowej

Przystępujący do licytacji są zobowiązani:

– zapoznać się ze stanem technicznym lokalu, w obecności upoważnionego pracownika Biura Obsługi Mieszkańców dla danego budynku (po wcześniejszym umówieniu terminu)

– złożyć oświadczenie dot. wynajmu lokalu użytkowego położonego w Chorzowie.

pobierz oświadczenie

Oświadczenie or_183_2016_zal

– wpłacić wadium w kwocie podanej w ogłoszeniu w Kasie Urzędu Miasta (pokój 102) lub na konto depozytowe,

dane do konta depozytowego:

Urząd Miasta Chorzów Miasto na Prawach Powiatu ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów
Nr rachunku: ING Bank Śląski 75 1050 1214 1000 0010 0000 3671

– wymienione wyżej dokumenty (oświadczenie, potwierdzenie wpłaty wadium)  złożyć w pok. 120, I piętro Wydział Zasobów Komunalnych do dnia 10.03.2020 r.

Licytacja prowadzona będzie w oparciu o postanowienia Regulaminu prowadzenia licytacji i przetargu ofert na wynajem lokali użytkowych.

Regulamin or_183_2016_zal

Regulamin jest załącznikiem do Zarządzenia Nr OR.183.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 25 sierpnia 2016 r. ws. zasad gospodarowania lokalami użytkowymi znajdującymi się w budynkach będących własnością lub w zarządzie miasta. pobierz plik http://www.bip.chorzow.eu/index.php?id=147186468048318597

Licytację wygra podmiot, który zgłosi stawkę wywołania powiększoną o najwyższa ilość postąpień, których wartość każdorazowo ustala się w wysokości 10% stawki wywołania czynszu za m² dla lokalu użytkowego.

Osoba przystępująca do licytacji jest zobowiązana okazać dowód osobisty. W przypadku reprezentowania innej osoby lub firmy, należy okazać notarialne upoważnienie i dowód osobisty oraz oryginał wyciągu z rejestru sądowego w odniesieniu do osób prawnych, lub inny dokument na podstawie, którego podmiot prowadzi działalność gospodarczą w odniesieniu do osób fizycznych          i spółek prawa cywilnego z obowiązkiem pozostawienia kserokopii w Urzędzie Miasta. Zarówno upoważnienie, jak i wyciąg, muszą być dokumentami aktualnymi, datowanymi najwyżej trzy miesiące wstecz, licząc od ogłoszonej daty przetargu.

Potencjalni najemcy lokali w budynkach prywatnych oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których planowana jest sprzedaż alkoholu, winni uzyskać w pierwszej kolejności zgodę właściciela budynku lub wspólnoty mieszkaniowej na prowadzenie takiej działalności. Potencjalni najemcy lokali, w których planowana jest działalność rozrywkowa, hazardowa, zakładów wzajemnych, gier na automatach, wymagająca osobnych koncesji, powinni przed przystąpieniu do przetargu uzyskać zgodę Wydziału Zasobów Komunalnych na prowadzenie takiej działalności      w lokalu. Prace remontowo-modernizacyjne związane z instalacjami gazowymi, elektrycznymi, wentylacyjnymi, ogrzewania, itp. mają być ustalone i prowadzone pod nadzorem zarządcy budynku. Na terenie województwa śląskiego obowiązuje uchwała antysmogowa, która określa typy instalacji grzewczej dopuszczone do stosowania. Zawarcie umowy najmu ze zwycięzcą licytacji nastąpi na czas nieokreślony z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Dodatkowe informacje są dostępne na stronie www.lokale.chorzow.eu  i  www.bip.chorzow.eu /zakładka Wydziały, Biura, Stanowiska Samodzielne/ Wydział Zasobów Komunalnych / lokale użytkowe /.

Wadium osoby wygrywającej jest zwracane jedynie w przypadku wycofania lokalu przez wynajmującego z licytacji. W przypadku dojścia licytacji do skutku wadium wygrywającego licytację           (po podpisaniu umowy najmu) jest przekazywane zarządcy budynku i zaliczane jest na poczet przyszłych należności w następującej kolejności: z tytułu kaucji gwarancyjnej określonej w umowie najmu, przyszłych należności czynszowych, opłat dodatkowych w tym eksploatacyjnych oraz innych roszczeń Wynajmującego wynikających z umowy.

Zgodnie z § 6 uchwały Nr LII/945/18 Rady Miasta Chorzów z dnia 6 września 2018 r. zwalnia się z podatku od nieruchomości lokale użytkowe stanowiące własność miasta Chorzów lub Skarbu Państwa, niewynajęte przez ostatnie sześć miesięcy przed datą podpisania umowy najmu. Szczegółowych informacji udziela Wydział Podatków i Opłat Lokalnych.

Szczegółowych informacji na temat wszelkich formalności związanych z przetargiem udzieli Wydział Zasobów Komunalnych Urzędu Miasta pokój nr 120, tel. (32) 416-5000 wew. 224 i 417 lub 695561274.

Godziny urzędowania BOM, poniedziałek, wtorek, środa 7:00 – 15:00   czwartek 7:00 – 17:00  piątek 7:00-13:00

 BOM „Chorzów Stary” ul. Kasprowicza 11 tel. 32 241-29-19
BOM „Chorzów II” ul. 3 Maja 28 tel. 32 241-25-75, 32 249-81-10
BOM „Śródmieście” ul. Styczyńskiego 2 tel. 32 241-17-74, 32 247-85-22
BOM „Różanka” ul. Chopina 11a tel. 32 241-29-13, 32 241-49-13
BOM „Ruch” ul. Zawiszy Czarnego 3 tel. 32 246-45-91, 32 246-16-04
BOM „Hajduki” ul. Jubileuszowa 8 tel. 32 246-64-67, 32 246-30-27